تعداد مقالات: 74
مقالات زیر برای چاپ در شماره های آینده این مجله، در مراحل آماده ساز نهایی می باشند.
1. بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

10.22055/jiops.2015.11289

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی


2. اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد خدمت کارکنان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

اصغر آقایی؛ داریوش جلالی؛ هوشنگ طالبی؛ محمدعلی مظاهری


4. بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

10.22055/jiops.2017.15570.1004

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی


8. رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای اعتیاد به کار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22055/jiops.2019.26587.1092

رضا عبدی؛ نقی شعبانی؛ سمیه جاویدفر؛ راضیه پاک


10. سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jiops.2019.29993.1135

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی


11. اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-120

10.22055/jiops.2019.28411.1114

نسیم هاشمی؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ حسین احمد برآبادی


17. رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر تعادل کار-خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-38

10.22055/jiops.2015.11290

منیرالسادات ذاکرفرد؛ ابوالقاسم نوری؛ هوشنگ طالبی؛ حسین سماواتیان


18. اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-40

10.22055/jiops.2018.24503.1069

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی


22. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-46

10.22055/jiops.2019.31387.1150

ساره میرشکار؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


23. تأثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی: یک مطالعه فراتحلیل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-134

10.22055/jiops.2019.28963.1121

محسن نیازی؛ فاطمه موسوی ویایه؛ فاطمه منصوریان راوندی


24. اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-158

10.22055/jiops.2019.30744.1141

حسن قزنچائی؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ مهدیه رحمانیان