نقش تعدیل‌گر بهزیستی حرفه‌ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه، مثبت‌نگری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. یکی از رفتارهایی که اهمیت بسیار زیادی برای سازمان‌ها دارد، خلاقیت سازمانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بهزیستی حرفه‌ای به عنوان تعدیل‌گر رابطه بین خشنودی شغلی و سرمایه‌های‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی می‌باشد. شرکت‌کنندگان در پژوهش 222 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند و به پرسشنامه‌های خلاقیت سازمانی، خشنودی شغلی و سرمایه‌های‌ روان‌شناختی پاسخ دادند. به‌ منظور آزمون اثر تعدیل‌کننده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند که همبستگی‌ها، بهزیستی حرفه‌ای رابطه بین خشنودی شغلی و سرمایه‌های روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی را تعدیل می‌کند. براساس یافته‌های به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود که به‌منظور ارتقاء خلاقیت سازمانی، سازمان‌ها شرایطی را برای افزایش خشنودی شغلی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بهزیستی حرفه‌ای کارکنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Occupational Well-Being in the Relationship of Job Satisfaction and Psychological Capital with Organizational Creativity

نویسندگان [English]

  • Abdulzahra Naami 1
  • Marjan Shamsi 2
  • Sayyed Esmail Hashemi 3
  • K. Beshlideh 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. in Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Today, positive thinking is one of the most important factors that influence the attitudes and behaviors of employees in the workplace. One of the behaviors that is very important for organizations is organizational creativity. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of occupational well-being as the moderator in the relationship of job satisfaction and psychological capital with organizational creativity in employees of an industrial company. The participants consisted of 222 employees of an industrial company that were selected by multi-stage random sampling method. They completed the organizational creativity, job satisfaction and psychological capital questionnaires. Moderated effect was examined through moderated hierarchical regression. Findings indicated that occupational well-being moderated the relationship between job satisfaction and psychological capital with organizational creativity. This research suggests that for increasing organizational creativity, there need to provide conditions to promote occupational well-being, job satisfaction and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational well-being
  • Job Satisfaction
  • psychological capital
  • Organizational creativity