بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشند که از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده استفاده شده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون تعاملی و با استفاده از نرم افزار spss ویراست 16 انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که استرس شغلی و سلامت عمومی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم‌چنین حمایت سازمانی ادراک شده رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی در کارکنان شرکت نفت را تعدیل می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Job Stress and General Health: Considering the Moderating Role of Perceived Organizational Support in Employees of Oil Company

نویسندگان [English]

  • Hojat Damiri 1
  • Abdulkazem Neisi 2
  • Nasrin Arshadi 3
1 Ph.D. student, Shahid Chamran University of Ahvaz and lecturer at Islamic Azad University, Shadegan Branch
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was the study of relationship between job stress and general health considering the moderating role of perceived organizational support in employees of Oil Company. Research statistical population was employees of Oil Company in Ahvaz city. Among them, one hundred employees were selected using simple random sampling method. To measure the variables, Job Stress Questionnaire (JSQ), General Health Questionnaire (GHQ) and Perceived Organizational Support Questionnaire (POSQ) were used as the instruments in this study. Using SPSS-16, Pearson’s correlation and moderated regression methods were run for the analysis of the moderating effect. The results indicate that there is a statistically significant negative relationship between job stress and general health. It is also found that perceived organizational support modifies the relationship between job stress and general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job stress
  • general health
  • perceived organizational support

فارسی

ارشـدی، نسـرین، شکرکن، حسین. (1369). بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض وابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل‌کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اهواز، پایان‌نامهکارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چرخ‌آبی، مرتضی. (1390). طراحی و آزمودن الگویی از پیشآیندهای مهم سلامت عمومی و جسمانی در پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

دعایی، حبیب، برجعلی‌لو، شهلا. (1389). بررسی رابطه‌ی حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 3، پاییز 1389، صص، 77-63.

دمیری، حجت. (1390). طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای مهم فشار روانی شغلی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

راس، رندال‌آر، آلتمایر، الیزابت. (1994). استرس شغلی. ترجمه غلام‌علی افروز، (1385). چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب.

شریفی ، طیبه. (1381). بررسی رابطه نگرش دینی با سلامت عمومی ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

معظمی گودرزی، علی. (1386). بررسی رابطه ساده و چندگانه ابهام نقش، تعارض نقش وگرانیاری نقش با عدم سلامت عمومی و با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حس سامان‌یافتگی و الگوی رفتاری نسخ الف کارکنان یک شرکت در اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

لاتین

Boyd, N.G., Lewin, J. E., & Sager, J. K. (2009). A model of stress and coping and their influence on individual and organizational outcomes. Journal of Vocational Behavior, 75, 197–211.

Carfild, A, chang, J. E. (2004). Stress and behavior in organizations. In M. Dunnette (Ed.). Handbook of industrial and organizational psychology .(pp. 1351-1395). Chicago: Rand McNally.

Cooper, C. L. (1998). Introduction. In C. L. Cooper (Ed.), “Theories of organizational stress” (pp. 1-5). Oxford: Oxford University Press.

Cooper, C. L., & Marshall, J. (1976). Occupational sources of stress: A review of the literature relating to coronary heart disease and mental health. Journal of Occupational Psychology, 49, 11-28.

Decode, J., London, H., Peter, R., & fox, J. (2001), “Job strain, effort-reward imbalance and employee well-being: a large-scale cross sectional study”, Social Science and Medicine, Vol. 50, pp. 1317-27.

Eisenberger, R. & Rhoades, L. (2002), "Perceived Organizational Support: A Review of the Literature", Journal of Organizational Psychology, 87 (4), 698-714.

Eisenberger. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, Vol. 71, pp. 500-507.

Goldberg, D. P. (1979). A scale version of the general health question narie. Psychological medicine, 9, 131- 145.

Ivancevich J. M., Matteson, M.T. (1980). Stress and Work: A Managerial Perspective. Glenview, IL: Scott Foresman; 1980.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company.

Parker, D. F. & Decotiis, T. A. (1983). Organizational Determinants of Job Stress. Organizational Behavior and Human Performance, 32, 160-177.

Schaufeli, W. B., Maslach, C., & Marek, T. (1993). Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington, DC: Taylor and Francis.

Selye. (1975). Confusion and controversy in the stress field. Journal of Human Stress 1, (2), 37–44.

Timrey, A. R., Bergman, G. E. (2003). Stresses on women physicians: Consequences and coping techniques. Depression & Anxiety, 17, 180–189.

Victor, P. A. (2007). Occupational stress in (inter)action: the interplay between job demands and job resources. Journal of Organizational Behavior, 26, 535–560.

Viswesvaran, C., Sanchez, J. I., & Fisher, J. (1999). The role of social support in the process of stress: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 54, 314-334.