رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی الگوی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی بود.. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه بود (186 نفر) که به دلیل تعداد کم افراد جامعه تمامی آنان به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. در نهایت 168 نفر به ابزار مورد استفاده در پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه‌های مدیریت کیفیت اروپا، رضایت شغلی و وفاداری سازمانی بود. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان دادند که معیارهای مدیریت کیفیت اروپا رابطه معنی‌داری با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship of EFQM Criteria with Job Satisfaction and Organizational Loyalty

نویسندگان [English]

  • Ramin Bashir Khodaparasti 1
  • Sayed Hesam Aldin Hedayatzadeh 1
  • Bahman Paybarsang 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the causal relationship of EFQM criteria wit job satisfaction and organizational loyalty. The statistical population of this study included all employees of Urmia university (186 employees). All 186 employees selected as research sample. The instruments included EFQM, Job Satisfaction and organizational loyalty questionnaires. Path analysis used for data analysis. Results showed that EFQM criteria had significant relationship with job satisfaction and organizational loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFQM
  • Job Satisfaction
  • organizational loyalty

فارسی

حری، صادق؛ اکبری، حسن؛ قرقره‌چی، مجید؛ و نوری الموتی، صابر (1388). بررسی مزایا و دستاوردهای به کارگیری مدل در دانشگا‌ه‌ها و موسسات آموزش EFQM تعالی سازمانی عالی. فصلنامهبصیرت، 16(34)، 127-94.

دشتی‌زاده، محمد‌امین (1386). حرکت به سوی تعالی با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM، در شرکت مهندسی سازه فرافن. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

لاتین

Al-Zoubi, M. T. (2012). Generating benchmarking indicators for employee job satisfaction. Total Quality Management & Business Excellence, 23(1), 27-44.

Chang, C. C., Chiu, C. M., & Cvhen, C. A. (2010). The effect of TQM practices on employee satisfaction and loyalty in government. Total Quality Management and Business Excellence, 21(12), 1299-1314.

Ishaq, M. I. (2012). Service quality, perceived value, corporate image and customer loyalty in telecommunication sector of pakistan. Serbian Journal of Management, 7(1), 25-36.

Lam, S. Y., Lee, V. H., Ooi, K. B., & Lin, B. (2011). The relationship between TQM, learning orientation and market performance in service organisations: An empirical analysis. Total Quality Management & Business Excellence, 22(12), 1277-1297.

Latham, G. P., & Ernst, C. T. (2006). Keys to motivating tomorrow’s workforce. Human Resource Management Journal, 16(2), 181-198.

Mak, B. L., & Sockel, H. (2001). A confirmatory factor analysis of IS employee motivation and satisfaction. Information & Management, 38, 265-276.

Martin-Castilla, J. I., & Rodriguez-Ruiz O. (2008). EFQM model: knowledge governance and competitive advan-tage. Journal of Intellectual Capital, 9(1), 133-156.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Safari, H., Abdollahi, B., & Ghasemi, R. (2012). Canonical correlation analysis between people criterion and people results criterion in EFQM model. Total Quality Management & Business Excellence, 23(5-6), 541-545.

Savic, M., Djordjevic, P., Nikolic, D., Mihajlovic, I., & Zivkovic, Z. (2014). Modeling the influence of efqm criteria on employee's satisfaction and loyalty in transition economy: the study of banking sector in Serbia. Serbian Journal of Management, 9(1), 15-30.