رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان شهر هشترود بود. حجم جامعه مورد مطالعه 319 نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود بودند که 175 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بودند. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین ابعاد خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود رابطه مستقیم و معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers' Narcisstic Personality and Employees' Organizational Silence

نویسنده [English]

  • Ramin Sadeighi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between managers narcissism and employees' organizational silence of Hashtroud city. The statistical population 319 employees that 175 of them were selected as statistical sample through was simple random sampling. A questionnaire, by the researcher, was used for gathering data. To examine the questionnaire's reliability, Cronbach's Alpha was used. Pearson correlution and Multiple regression were used. To analyzing the data results showed that there is a direct and significant relationship between the dimensions of the managers narcissism with employees organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narcissism
  • organizational silence
  • acquiescent silence
  • defensive silence
  • prosocial silence

فارسی

بردبار، غلامرضا؛ صفری شاد، فرانک؛ و مرادی، محبوبه (1393). سکوت سازمانی-مانعی بر سر راه توسعه سازمانی. ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 9، 53-47.

بشارت، محمدعلی؛ خدابخش، محمدرضا؛ فراهانی، حجت‌الله؛ و رضازاده، سید محمدرضا (1390). نقش واسطه‌ای خودشیفتگی در رابطه همدلی و کیفیت روابط بین‌ شخصی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(1)، 23-7.

خواجوی، شکرالله؛ دهقانی‌ سعدی، علی‌اصغر؛ و گرامی ‌شیرازی، فرزاد (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی. مجله‌ پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 8(2)، 149-123.

رجبی، حسین (1395). خودشیفتگی مدیریت در سازمان‌ها. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. موسسه آموزش عالی نیکان، تهران.

رفعتی‌آلاشتی، کبرا و زراعت‌کار، سمیه (1393). رابطه بین خودشیفتگی مدیران و رضایت کارکنان.
کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا، تهران.

زارع‌زیدی، علیرضا و معروفی، ایرج (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران عملیاتی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا)‌. ماهنامه تدبیر، 27(289)، 40-36.

شیری، اردشیر؛ خلدشرفی، صبریه؛ دهقانی، مهدی؛ و یاسینی، علی (1394). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی‌گرایانه مدیران در سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(11)، 114-97.

قربانی، رحیم و عرفانی، سمیه (1393). بررسی تأثیر ویژگی شخصیتی خودشیفتگی مدیران بر روحیه و وفاداری کارکنان. اولین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران.

قلی‌پور، آرین؛ خنیفر، حسین؛ و فاخری کوزه‌کنان، سمیرا (1387). اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان‌ها. فصلنامه فرهنگ مدیریت، 6(18)، 93-79.

نوین‌نام، غلامعباس؛ شکرکن، حسین؛ و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1380). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری مدیران. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 8(4-3)، 106-87.

 

لاتین

Aghaz, A., Atashgah, M. S. S., & Zoghipour, M. (2014). Narcissism and counterproductive workplace behaviors among Iranian managers and nonmanagerial employees. Asian Journal of Business Ethics, 3(2), 155-169.

Amernic, J.‌, & Russel, J. (2007). Guidelines for CEO speak: Editing the language of corporate leadership. Strategy and Leadership, 35(3)‌, 25-36.

Ames, D. A., Rose, P.‌, & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40(4)‌, 440-450.

Bagheri, G., Zarei, R.‌, & Nik Aeen, M.‌ (2012)‌. Organizational silence (basic concepts and its development factors). Ideal Type of Management, 1(1)‌‌, 47-58.

Boyett, J. H. (2006). Surviving the destructive narcissistic leader. Atlanta, GA: Boyett & Associates.

Brown, A.‌ (1997). Narcissism, identity and legitimacy. Academy of management Review, 22(3), 643-686.

Campbell, W. K., & Foster, J. D. (2007). The narcissistic self: Background, an extended agency model, and ongoing controversies. In C. Sedikides & S. J. Spencer (Eds.), Frontiers of social psychology. The self (pp. 115-138). New York, NY, US: Psychology Press.

Chatterjee, A., & Hambrick, D.‌, (2007)‌. Narcissistic chief executive officers and their effects on company strategy and perfor-mance. Adminstrative science Quarterly, 52(3)‌, 351-386.

Chen, S.‌ (2010)‌. The role of ethical leadership versus institutional constraints: A simulation study of financial misreporting by CEOs. Journal of Business Ethics, 93(1), 33-52.

Dimitris, B.‌, & Vakola, M.‌ (2007)‌. Organizational silence: A new challenge for human resource management. Athens, Greece: Athens University of Economics and Business.

Dyne, L. V., Ang, S.‌, & Botero, I. C.‌ (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.

Fleuren, M., Wiefferink, K.‌, & Paulussen, T.‌ (2004). Determinants of innovation within health care organizations: literature review and delphi study. International Journal for Quality in Health Care, 16(2), 107-23.

Foster, J. D.‌, & Campbell, W. K. (2005). Narcissism and resistance to doubts about romantic partners. Journal of Research in Personality, 39(5)‌, 550-557.

Foster, J. D., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2003)‌. Individual differences in narcissism: in flatted self- views across the lifespan and around the world. Journal of Research in Personality, 3, 469-486.

Freud, S. (1914). On narcissism: An introduction. London: Hogarth Press.

Henriksen, K.‌, & Dayton, E. (2006)‌. Organizational silence and hidden threats to patient safety. Health Services Research, 41(4-2), 1539-1554.

Jandaghi, G., Fakheri Kozekanan, S., & Pirannejad, A. (2014). Clarifying the impacts of professors' narcissism variables on effective performance.
Nternational Letters of Social and Humanistic Sciences, 44, 93-105.

Judge, T. A., Piccolo, R. F.‌, & Kosalka, T. (2009). The bright and dark side of leader traits: A review and theoretical extension of leader trait paradigm. The Leadership Quarterly, 20(6), 855-875.

Kernberg, O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.

Kohut, H. (1977). The restoration of the self. New York: International Universities Press.

Liu, D., Wu, J.‌, & Ma, J. C. (2009)‌. Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company. In Computers & Industrial Engineering: International Conference, Auckland, New Zealand.

Lubit, R. (2002). The long-term organizational impact of destructively narcissistic managers. Academy of Management Executive, 16(1), 127-138.

Malek Makan, L., Delavari, S., Sayadi, M.‌, & Keivanshekouh, A.‌, (2015)‌. The effects of social capital and organizational commitment on the staff’s intellectual contribution in the central building of Shiraz university of medical sciences. Journal of Health Management and Informatics, 2(2), 46-51.

Mc Hoskey, J.‌ (1995)‌. Narcissism and machiavellianism. Psychological Reports, 77, 755-759.

Morf, C. C.‌, & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry, 12(4), 177-196.

Morrison, E. W.‌, & Miliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of ManagementReview. 25(4), 706-725.

Nikolaou, I., Vakola, M.‌, & Bourantas, D. (2011)‌. The role of silence on employees attitudes the day after a merger. Personnel Review, 40(6), 723-741.

Norberg, P.‌ (2009)‌. I don’t care that people don’t like what I do–business codes viewed as invisible or visible restrictions. Journal of Business Ethics, 86(2), 211-225.

Olsen, K. J.‌, & Stekelberg, J. (2015). CEO narcissism and corporate tax sheltering. The Journal of the American Taxation Association, 38(1), 1-22.

Olsen, K. J., Dworkis, K. K.‌, & Young, S. M. (2014). CEO narcissism and accounting: A picture of profits. Journal of Management AccountingResearch, 26(2), 243-267.

O'Reilly, C. A., Doerr, B., Caldwell, D. F.‌, & Chatman, J. A.‌ (2014). Narcissistic CEOs and Executive Compensation. TheLeadership Quarterly, 25(2), 218-231.

Paulhus, D.‌ (1998)‌. Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait selfenhancement: A mixed blessing?. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1197-1208.

Pincus, A. L., Ansell, E. B., Pimentel, C. A., Cain, N. M., Wright, A. G. C.‌, & Levy, K. N.‌ (2009)‌. Initial construction and validation of the pathological narcissism inventory. Psychological Assessment,21(3), 365-379.

Pinder, C. C.‌, & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20(1), 331-369.

Reidy, D. E., Zeichner, A., Foster, G. D.‌, & Martinez, M. A.‌, (2008). Effects of narcissistic entitlement and exploitativeness on human physical aggression. Personality And Individual Differences, 44(4), 865-875.

Slade, M. R. (2008a)‌. The adaptive nature of organizational silence, Stevens Institute of Technology. USA: Fairfield University Press.

Slade, M. R.‌ (2008b). The adaptive nature of organizational silence: A cybernetic exploration of the hidden factory. The George Washington University, Washington, DC.

Strelan, P.‌ (2007). Who forgives others, themselves and situation? the roles of narcissism, guilt, self-esteem and agreeableness. Personalityand Individual Differences, 42(2), 259-269.

Van Vugt, M., Hogan, R.‌, & Kaiser, R. B.‌ (2008). Leadership, followership, and evolution: Somelessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196.

Wallace, H. M., & Baumeister, R. F. (2002. The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), 819-834.