تحلیل تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان آموزشکده‌های فنی و مهندسی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه (125نفر) است که به صورت سرشماری به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی (SCL-90- R) بود. با استفاده از ضریب همبستگی،T- test و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف ساختار سازمانی با بهداشت روانی رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین ساختار سازمانی با اضطراب، افسردگی و وسواس کارکنان همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد. لذا آموزش بکارگیری سبک‌های مدیریت برپایه ساختار و در نتیجه رشد و توسعه راهبری نیروی انسانی در آموزشکده فنی به منظور دستیابی به جامعه مهندسی سالم پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Organizational Structure on Employees' Different Aspects of Mental Health

نویسنده [English]

  • Sedigheh Taraghijah
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational structure on different aspects of employees' mental health in the engineering and technology colleges. The sample was 125 employees who were working in in Kermanshah engineering and technology colleges. Questionnaires were robin's organizational structure and SCL90 questionnaires. Results indicated that there a significant correlation between various aspects of organization structure and mental health specifically, there were significant negative correlations between organizational structure with anxiety, depression and obsession. Thus, it is proposed that to attain a healthy organizational environment, manages should consider the effective organizational structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Organizational structure
  • technical and engineering college
  • work environment
فارسی

استیون‌‌پی، رابینز (1983). تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها). ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد (1385). تهران: نشر اشراقی.

اعرابی، سیدمحمد (1390). طراحی ساختار سازمانی (چاپ ششم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

حقیقی، محمد علی (1379) .نظام روابط کار در سازمان. تهران: انتشارات ترمه.

حیدری موسی نارنجی، حسین و حیدری موسی نارنجی، مریم (1391). تحلیل تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر عملکرد تخصصی و اثربخشی شغل‌های مهارتی: مطالعه موردی کارخانجات تولید بدنه خودرو در استان کرمانشاه. فصلنامه مهارت آموزی، 1(2)، 43-79.

راس، رندال آر و التمییر، الیزابت ام (1994) .استرس شغلی. ترجمه غلامرضا خواجه‌پور (1377). ته‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌.

رحمان سرشت، حسین (1382). تمرکز و عدم تمرکز سازمانی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

رضاپور، محمد (1376). هنجاریابی آزمون SCL-90-R بر روی دانشجویان دانشگاه‌های شهید چمران و آزاد اسلامی واحد اهواز. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

زاهدی، شمس‌السادات (1386). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه (1396). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

شاکری‌نیا، ایرج (1376). امنیت و رضایت شغلی وبهداشت روانی. مجله تدبیر، 72، 56-43.

لطیفی، زهره (1377). بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی‌های روانی آنان در پرسشنامه SCL 90. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، اصفهان.

مشهدی امین، محمدرضا (1389). تجزیه و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود سازمان بیمه خدمات درمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد صنعتی و سازمانی، دانشگاه تهران، تهران.

مقدسی، رحیم (1390). بررسی و مقایسه ساختار سازمانی مدارس ابتدایی دولتی و غیرانتفاعی شهر اراک. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

میرسپاسی، ناصر (1394). مدیریت استرات‍ژیک منابع انسانی و روابط کاربا نگرشی به روند جهانی‌سازی. تهران: انتشارات تهران سرا.

نریمانی، محمد (1379).درمان افسردگی. تهران: انتشارات شیخ صفی‌الدین.

نوربالا، احمدعلی؛ عزیزی، فریدون؛ حاتمی، حسین؛ و جانقربانی، محسن (1389). اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران. تهران: انتشارات خسروی با همکاری پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

هرسی، پاول و بلانچارد، کنت (1969). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی علاقه‌بند (1394). تهران: انتشارات امیرکبیر.

رجب‌پور، محمدرضا (1377). بررسی جو سازمانی مدارس با میزان استرس شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی شیراز. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز، شیراز.

 

لاتین

 

Derogatis, L. R., Rickels, K., & Rock, A. F. (1976). The SCL-90 and the MMPI: A step in the validation of a new self-report scale. The British Journal of Psychiatry, 128, 280-289.

Fairbrother , K., & Warn, J. (2003). Workplac dimensions, stress and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 18(1), 8-21.

Hessel, A., Geyer, M, & Brahler, E. (2001). Psychiatric problems in the elderly--standardization of the Symptom Check List SCL-90-R in patients over 60 years of age. Zeitschrift Fur Gerontologie Und Geriatrie, 34(6), 496-508.

Kahn. R. L., & Quinn, R. P. (1970). Role stress: A framework for analysis. In A. Mclean (Ed), Mental health and work organizations (pp. 50-115). Chicago: Rand McNally.

Park, K. (2011). Park's textbook of preventive and social medicine. (19th ed). Bhopal: Banarsidas Bhanot Publishers.

Vallejo, M. A., Jordan, C. M., Diaz, M. I., Comeche, M. I., & Ortega, J. (2007). Psychological assessment via the internet: a reliability and validity study of online (vs paper-and-pencil) versions of the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) and the Symptoms check-list-90-revised (SCL-90-R). Journal of Medical Internet Research, 9(1), e2.