بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان شهر تهران بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 470 نفر از این جامعه بودند که  که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران، پاسخ دادند. برای بررسی پایایی این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی آن از روایی محتوایی و روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده (83/0) حاکی از پایایی بالای مقیاس و نتایج تحلیل‌های عاملی اکتشافی نشان‌دهنده وجود پنج عامل انصاف، منفعت‌طلبی، فردگرایی، پیگیری و سرمایه‌گذاری افراطی با تغییر در برخی گویه‌های اصلی و حذف گویه‌های 5، 6، 11، 12، 26، 27، 30، 32، 36، 40، 44، 51 و 53 بود. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان‌دهنده برازش نسبتاً خوب مدل 41 گویه‌ای بود. به‌علاوه، یافته‌های مربوط به هنجارسازی نشان داد که میانه نمرات انصاف، منفعت‌طلبی، فردگرایی، پیگیری و سرمایه‌گذاری افراطی در کل نمونه ایرانی به ترتیب برابر با 14، 32، 21، 27 و 13 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Psychometric Characteristics of Social Exchange Styles Scale in Iranian Population

نویسنده [English]

  • Majid Saffarinia
Professor, Department of Social Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate  psychometric characteristics of Social Exchange Styles Scale in Iranian population. Statistical population of this research included all women and men in Tehran. The participants were 470 of this population who were selected by multi-stage random sampling method. They responded to Social Exchange Styles Scale (Leybman et al.). For investigating the scale`s reliability, Cronbach`s alpha coefficient, and for valilidity, content validity and exploratory and confirmatory factor analysis were used.Cronbach`s alpha coefficient (0.83) showed that this scale has high reliability, and results of exploratory factor analysis showed five factors including fairness, benefit-seeking, individualism, tracking and overinvestment with changing in some main items and removing items 5, 6, 11, 12, 26, 27, 30, 32, 36, 40, 44, 51, and 53. Also, results of confirmatory factor analysis showed that 41-items model had relatively good fitness. In addition, results of normalization showed that median scores of fairness, benefit-seeking, individualism, tracking and overinvestment in whole of Iranian sample respectively were 14, 32, 21, 27, and 13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric characteristics
  • social exchange
  • fairness
  • benefit-seeking
  • individualism
  • tracking
  • overinvestment

Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Transaction Publishers.

Cook, K. S., & Gerbasi, A. (2012). Social exchange. In Encyclopedia of human behavior, (pp. 479-485). Cambridge, Massachusetts, U.S.A: Academic Press.

Cook, K.S., & Rice, E. (2003). Social exchange theory. In D. John (Ed.), Handbook of social psychology. New York: Springer Verlag.

Cropanzano, R., & Mitchell, M.S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.

Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 2, 335-362.

Holthausen, J. (2013). Scientific review of the social exchange theory and its contribution to solving purchasers’decision making issues.M.A. Thesis, University of Twente, Netherlands.

Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63(6), 597-606.

Homans, G. C. (1961). Social behavior: Its elementary forms. New York: Harcourt Brace & World Publishers.

Knox, D., Zusman, M., White, A., & Haskins, G. (2009). Coed anger over romantic partner's video game playing. Psychology Journal, 6(1), 10-16.

Lambe, C. J., Wittmann, C. M., & Spekman, R. E. (2001). Social exchange theory and research on business-to-business relational exchange. Journal of Business-to-Business Marketing, 8(3), 1-36.

Leybman, M. J. (2012). Social exchange styles: An evolutionary model of individual differences in exchange relationships. Ph.D. Thesis, McGill University, Canada.

Leybman, M. J., Zuroff, D. C., & Fournier, M. A. (2011). Social exchange styles: Measurement, validation, and application. European Journal of Personality, 25(3), 198-210.

Monge, P., & Matei, S. A. (2004). The role of the global telecommunications network in bridging economic and political divides, 1989 to 1999. Journal of Communication, 54(3), 511-531.

Nammir, D. S. S., Marane, B. M. R., & Ali, A. M. (2012). Determine the role of customer engagement on relationship quality and relationship performance. European Journal of Business and Management, 4(11), 27-36.

Perugini, M., Gallucci, M., Presaghi, F., & Ercolani, A. P. (2003). The personal norm of reciprocity. European Journal of Personality, 17(4), 251-283.

Scott, J. (2000). Rational choice theory. In G. Browning, A. Halcli & F. Webster (Eds.), Understanding contemporary society: Theories of the present (pp. 126-138). London: Sage Publications.

Spellman, F. (2013). The social exchange theory: We all weight out our options. Journal of Personality Assessment, 50, 18-23.

Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). The social psychology of groups. New York: Wiley.

West, R., & Turner, L. (2007). Introducing communication theory: Analysis and application. New York, NY: McGraw Hill.