اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی بود.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می‌دادند که با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، نمونه آماری این پژوهش به‌صورت کل‌شمار (200 نفر) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که چابکی سازمانی اثر مثبت معنی‌داری بر توانمندسازی روان‌شناختی و توانمندسازی سازمانی دارد. همچنین، توانمندسازی روان‌شناختی دارای اثر مثبت معنی‌دار بر توانمندسازی سازمانی بود. نتایج مربوط به اثر غیرمستقیم چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی از طریق توانمدسازی روان‌شناختی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Agility on the Organizational Empowerment: Mediating Role of Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

  • sanaz sorori 1
  • ali fahimenezgad 2
  • Bagher Morsal 2
  • Mostafa Tayebi Sani 2
1 PhD Student of Sport Management, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of organizational agility on organizational empowerment through psychological empowerment. The statistical population included all employees of Sport and Youth Offices in Razavi Khorasan province. Because the number of employees in this population were limited, all of them were selected as research sample. For data analysis Smart PLS3 was used. The findings indicated that organizational agility has positive significant effect on psychological empowerment and organizational empowerment. Also, psychological empowerment has positive significant effect on organizational empowerment. The indirect effect of organizational agility on organizational empowerment through psychological empowerment was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological empowerment
  • Organizational empowerment
  • organizational agility