رابطه بین کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی در کارکنان کارخانه شیشه قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن تنکابن، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه شیشه قزوین به تعداد 800 نفر بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 120 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی، مقیاس تعهد سازمانی و مقیاس خودکارآمدی گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی بین دو متغیر کمال‌گرایی و خودکارآمدی و نیز بین دو متغیر تعهد سازمانی و خودکارآمدی معنی‌دار بودند. دیگر یافته پژوهش نشان داد که کمال‌گرایی و تعهد سازمانی به طور معنی‌داری قابلیت پیش‌بینی خودکارآمدی را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perfectionism and Organizational Commitment with Self-Efficacy in Qazvin Glass Company Employees

نویسندگان [English]

  • leili vakilian 1
  • javad khalatbari 2
1 Ph.D. Student of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship of perfectionism and organizational commitment with self-efficacy. The research method was correlational and the statistical population of this research included all of Qazvin Glass Factory employees. From this population120 employees were selected by simple random sampling method. Data were collected by perfectionism questionnaire, organizational commitment scale and self-efficacy scale. Pearson correlation coefficients and multiple regressions were used for data analysis. The results showed that the correlation coefficient between perfectionism and self-efficacy also the correlation coefficient between organizational commitment and self-efficacy were statistically significant. Another finding showed that perfectionism and organizational commitment have a significant predictive power of self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • organizational commitment
  • Self-Efficacy