اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی در کارکنان دچار استرس شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی، دانشگاه واحد بین الملل خرمشهر - اهواز ، خرمشهر، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی ، ,واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌‌پذیری سازمانی کارکنان دچار استرس شغلی بود. طرح پژوهش ‌نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر کارکنان تحت استرس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گمارش شدند (20 نفر در هر گروه). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های‌ استرس شغلی، بهره‌وری و جامعه‌پذیری سازمانی بودند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش‌ هوش سازمانی باعث افزایش بهره‌وری و جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان تحت استرس شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Organizational Intelligence Training on Organizational Productivity and Organizational Socialization in Employees with Job Stress

نویسندگان [English]

  • Amin Zamiri 1
  • alireza heydari 2
  • parviz asgari 2
  • behnam makvandi 3
1 Ph.D. Student Psychology, Khorramshahr International University - Ahvaz, Khorramshahr, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor , Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effectiveness of the organizational intelligence training on organizational productivity and organizational socialization in employees with job stress. The design of this study was pre-test, post-test with control group. The sample included 40 employees with job stress who were selected by random sampling method and then randomly assigned into experimental and control groups (20 in each group). The instruments consisted of organizational productivity, organizational socialization and job stress questionnaires. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used for data analysis.Theresults showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of organizational productivity and organizational socialization

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • Organizational Productivity
  • organizational socialization
  • job stress