اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اهواز در سال 1397 بود. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای تعداد 40 نفر از پرستاران با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس تعارض بین‌فردی در محیط کار و مقیاس بی‌نزاکتی در محیط کار بود. در مورد گروه آزمایش، مداخله درمانی شامل 3 جلسه آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد در محیط کار بود، درحالی‌که اعضای گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه ازلحاظ تعارض بین‌فردی (426/160 = F، 001/0 = p) و تجربه بی‌نزاکتی (485/164 =F ، 001/0= p) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Conflict and Experience of Incivility in Ahvaz Hospitals' Nurses

نویسندگان [English]

  • Sareh Mirshekar 1
  • Seyed Esmaeil Hashemi 2
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 3
  • Nasrin Arshadi 4
1 Ph.D. Student Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of present study was to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on interpersonal conflict and experience of incivility in Ahvaz hospitals’ nurses.This research was a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study included all nurses in Ahvaz hospitals. The research sample was selected by multi-stage random sampling method. In this research, 40 nurses were randomly selected with regarding inclusion criteria and randomly assigned into experimental and control groups. In this research, interpersonal conflict at work scale and workplace incivility scale were used for data collection. The intervention performed on experimental group consisted of 3 sessions of ACT. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used for data analysis. Theresults showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of interpersonal conflict (F=160/426, P=0/001) and incivility (F=164/485, P= 0/001). Based on the findings, it seems that acceptance and commitment therapy improved the interpersonal conflict and experience of incivility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • interpersonal conflict
  • incivility