اثر بخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارش شدند. در این پژوهش پرسشنامه‌های تعارض کار- خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان  مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مجازی شناختی-رفتاری بر متغیرهای تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان تأثیر معنی‌داری داشته است. . لذا می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری سبب کاهش تعارض کار-خانواده و افزایش سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Virtual Training on Employees' Work-Family Conflict, General Health, Quality of Life and Mental Health

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad ali Mousavi 1
  • Hadi Farhadi 2
1 M.A.. Student of Psychology, Department of Psychology, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral stress management virtual training on employees’ work-family conflict, general health, quality of life and mental health. This research was a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study consisted of all employees of Isfahan steel company. From this population 30 employees were selected by available sampling method and then randomly assigned in experimental and control groups (each 15 employees). The instruments included work-family conflict, general health, quality of life and mental health questionnaires. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used for data analysis. Theresults showed that there was a significant difference between the control and experimental groups in terms of work-family conflict, general health, quality of life and mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress management virtual training
  • work-family conflict general health
  • quality of life
  • Mental Health