رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع طرح همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یک شرکت دولتی تابعه وزارت نیرو در اهواز بوده است که در سال 1396 در این شرکت مشغول به کار بودند. به‌منظور به دست آوردن نمونه‌ای که بیشتر معرف جامعه باشد، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نمونه‌ای شامل 203 نفر انتخاب گردید. جهت اندازه‌گیری متغیرهای مورد مطالعه، از ابزارهای خودگزارشی شامل سن ذهنی (محقق‌ساخته)، سیاهه رویدادهای کار و زندگی (براب، 2010)، مقیاس خشنودی شغلی (وار و همکاران، 1979)، مقیاس تعهد سازمانی (ماودی و همکاران، 1979) و مقیاس بهزیستی کارکنان (ژنگ و همکاران، 2015) استفاده شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم‌افزار AMOS-22 انجام گرفت. همچنین در این پژوهش جهت تعیین معنی‌داری روابط غیرمستقیم، از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی نهایی پس از حذف مسیرهای مستقیم غیرمعنی‌دار (سن ذهنی به خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی)، از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که قدردانی از تجارب کاری میانجی‌گر رابطه بین سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of subjective age on job satisfaction, organizational commitment, and job well-being with mediating role of recognition of work experiences

نویسندگان [English]

  • Montaha Mosavi 1
  • Noori Kaabomeir 2
1 M.D. of industrial and organizational psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between subjective age and job satisfaction, organizational commitment and job well -being with the mediating role of recognition of work experiences. The statistical population of the study consisted of all employees of a government-owned subsidiary of the Ministry of Energy in Ahwaz who worked in the company in 2017. A sample of 203 individuals was selected using stratified random sampling method to obtain the most representative sample of the community. To measure the variables if study, self-report instruments include subjective age (researcher-made), Work and Life Events Inventory (Berube, 2010), Job Satisfaction Scale (Warr et al., 1979), Organizational Commitment Scale (Mowday et al., 1979) and Employee Well-Being Scale (Zheng et al., 2015) were used. Data analysis was performed using structural equation modeling (SEM) with using AMOS-22 software. Also in this study, Bootstrap method was used to determine the significance of indirect relationships. The results showed that the final model had a good fit after eliminating non-significant direct paths (subjective age to job satisfaction, organizational commitment and job well-being). The results also indicated that recognition of work experiences mediated the relationship between subjective age with job satisfaction, organizational commitment, and job well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective age
  • Recognition of work experience
  • Job Satisfaction
  • organizational commitment
  • job well-being