بر اساس نویسندگان

آ

 • آتش جامعه، شهریار [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمامشاه، ایران
 • آقایی، اصغر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، خوراسگان، ایران
 • آقایوسفی، علیرضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران
 • آهسته، سعادت [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، اداره آموزش و پرورش چاروسا، کهگیلویه، ایران

ا

ب

 • بذرافکن، حسام [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • برآبادی، حسین احمد [1] استادیار گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • براتی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • براتی، هاجر [1] دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بریحه بریهی، هیفا [1] کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برندگی، بدری [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بشیر خداپرستی، رامین [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ارومیه
 • بشلیده، کیومرث [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بشلیده، کیومرث [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بنی سی، پری ناز [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهارلو، مصطفی [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بهارلو، مصطفی [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بهرامی، شهاب [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • بهشتی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پ

ت

 • تحریری، میترا [1] دانشجوی کارشنای ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه پیام نور قزوین، ایران
 • ترقی جاه، صدیقه [1] استادیار، گروه علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج

ح

خ

د

 • دایی جعفری، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران
 • دامغانیان، حسین [1] دانشیار گروه بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • دمیری، حجت [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
 • دهقان، صفورا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران
 • دهقان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ذ

ر

ز

 • زارعی، مهناز [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان
 • زرگر، یداله [1] دانشیار گروه روان‌ شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زغیبی قناد، سیمین [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زکی یی، علی [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زندی، خلیل [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

س

 • ستاری، صدرالدین [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • سرکیسیان، نوئل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
 • سروری، ساناز [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • سماواتیان، حسین [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سماواتیان، حسین [1] استادیار، گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سماواتیان، حسین [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سیه جانی، لیلی [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران
 • سوادکوهی، سحر [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان
 • سوادکوهی، علیرضا [1] مربی دانشگاه افسری امام حسین(ع) و دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سوداگر، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ش

 • شاکری، ایمان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
 • شاکری نیا، ایرج [1] دانشیار گروه روا‌ن‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شیرانی، شهلا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، عسلویه، ایران
 • شیرزاد، بهارک [1] استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شعیبی، قاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شعبانی، نقی [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • شکرکن، حسین [1] استاد گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شمسی، مرجان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شمسی، مرجان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ص

 • صادقی، احمد [1] استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صیدی، فریده [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران
 • صدیقی، رامین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • صفاری نیا، مجید [1] استاد گروه روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صفاری نیا، مجید [1] استاد گروه روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • صفاری نیا، مجید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران
 • صفاری نیا، مجید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران
 • صفری، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ض

 • ضمیری، امین [1] دانشجو دکتری روانشناسی، دانشگاه واحد بین الملل خرمشهر - اهواز ، خرمشهر، ایران

ط

 • طالب، محسن [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
 • طالبی، هوشنگ [1] دانشیار گروه آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طالبی، هوشنگ [1] دانشیار گروه آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طباطبایی، شهناز [1] دانشیار گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طیبی ثانی، مصطفی [1] استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

ع

 • عادلی‌نسب، نکو [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عالیپور بیرگانی، سیروس [1] دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عبدی، رضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • عبدلی، فهیمه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
 • عریضی، حمیدرضا [1] استاد گروه‌ روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عریضی، حمیدرضا [1] استاد گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان
 • عریضی، حمیدرضا [1] دانشیار روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اهواز
 • عسگری، پرویز [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • عطارزاده، روشا [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • علی قاسمی، ‌مجید [1] دانشجوی کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان)، خوراسگان، ایران
 • علی‌نژادیان، سوسن [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدیر آموزش و پرورش منطقه نظر کهریزی، هشترود، ایران

ف

 • فاخر، اسلام [1] مربی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فتحی، علی [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فرازمند، حدیث [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرخی، نورعلی [1] دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • فرزاد، ولی ا... [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • فرهادی، هادی [1] استادیار گروه روان شناسی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فرهادی نژاد، محسن [1] گروه بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • فهیمی نژاد، علی [1] استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

ق

ک

 • کاظمی، مریم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • کاظمی، مصطفی [1] استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کاظمی شاهاندشتی، سیده صدف [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • کاوسی، امیر [1] دانشیار گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کرمی، ابوالفضل [1]
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کریمی، پروانه [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، کرمانشاه، ایران
 • کشاورز، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی رفتار سازمانی، گروه بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کعب عمیر، نوری [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • کعب عمیر، نوری [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • کندرانی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

گ

 • گل پرور، محسن [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
 • گل پرور، محسن [1] دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • گل‌پرور، محسن [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

م

 • محمدی، جیران [1] استادیار گروه مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمدی، حامد [1] دکتری مدیریت دولتی و کارشناس منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران، ساری، ایران
 • محمدی یوسف نژاد، یونس [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، عسلویه، ایران
 • محمودی‌کیا، مریم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مرسل، باقر [1] استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • میرشکار، ساره [1] دانشجویی دکتری روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مشایخی، نوشین [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مظاهری، محمدعلی [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • معتمدی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)، اصفهان، ایران
 • معرف، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مکوندی، بهنام [1] استادیار گروه روانشناسی ، ,واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • منتخب یگانه، محمد [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • منصوریان راوندی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • مهداد، علی [1] استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران
 • مهداد، علی [1] استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهدیزادگان، ایران [1] استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • موسوی، زهره [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • موسوی، سید حسین [1] دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه فرهنگیان زنجان، زنجان، ایران
 • موسوی، سید محمد علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
 • موسوی، سیده مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • موسوی، منتهی [1] کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • موسوی ویایه، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • مومنی، خدامراد [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی

ن

و

 • وکیلیان، لیلی [1] دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن تنکابن، ایران

ه

ی