نویسنده = عریضی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

10.22055/jiops.2015.11289

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی