نویسنده = جلالی، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد خدمت کارکنان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

اصغر آقایی؛ داریوش جلالی؛ هوشنگ طالبی؛ محمدعلی مظاهری