نویسنده = ارشدی، نسرین
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیند‌ها و پیامدهای خلاقیت سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-72

نوشین مشایخی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی