نویسنده = گل پرور، محسن
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jiops.2019.29993.1135

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی


2. بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

10.22055/jiops.2017.15570.1004

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی


3. نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-118

محسن گل‌پرور؛ صفورا دهقان؛ علی مهداد