نویسنده = عبدلی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

10.22055/jiops.2017.15570.1004

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی