نویسنده = جوادی، رحم خدا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی مؤثر بر رضایت شغلی معلمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-60

10.22055/jiops.2017.23449.1057

رحم خدا جوادی؛ محسن رسولی؛ علی‌محمد نظری؛ جعفر حسنی