نویسنده = پای برسنگ، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 85-96

10.22055/jiops.2018.19866.1041

رامین بشیر خداپرستی؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ بهمن پای برسنگ