نویسنده = آتش جامعه، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی: یک الگوی ساختاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-70

10.22055/jiops.2016.12446

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ فاطمه دهقان؛ پروانه کریمی؛ شهریار آتش جامعه