نویسنده = کرمی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ویژگی‌های شغل با حالات اساسی روانشناختی و پیامدهای شغل در شرکت ملی نفت ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-104

10.22055/jiops.2017.15606.1007

ابوالفضل کرمی؛ نورعلی فرخی؛ علیرضا کندرانی