نویسنده = بنی سی، پری ناز
تعداد مقالات: 1
1. رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی در کارکنان هتل‌

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-84

10.22055/jiops.2019.25938.1086

بهارک شیرزاد؛ پری ناز بنی سی؛ احسان سوداگر