نویسنده = حاج حسینی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فرسودگی شغلی و خودتنظیمی با توجه به نقش میانجی‌گر اهمال‌کاری: یک الگوی ساختاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-97

10.22055/jiops.2019.27279.1096

محمدرضا بهشتی؛ گویا قدیمی مقدم؛ منصوره حاج حسینی