نویسنده = معتمدی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74

10.22055/jiops.2018.26493.1091

علیرضا سوادکوهی؛ الهام معتمدی