نویسنده = دامغانیان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌نزاکتی سازمانی با قصد تسهیم دانش

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-166

10.22055/jiops.2019.27710.1098

حسین دامغانیان؛ محسن فرهادی نژاد؛ محمد کشاورز