نویسنده = اژدری، ژاله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

10.22055/jiops.2019.28173.1111

قنبر امیرنژاد؛ ژاله اژدری