نویسنده = هاشمی، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-120

10.22055/jiops.2019.28411.1114

نسیم هاشمی؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ حسین احمد برآبادی