نویسنده = منصوریان راوندی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی: یک مطالعه فراتحلیل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-134

10.22055/jiops.2019.28963.1121

محسن نیازی؛ فاطمه موسوی ویایه؛ فاطمه منصوریان راوندی