نویسنده = فرازمند، حدیث
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-156

10.22055/jiops.2019.29034.1122

مصطفی کاظمی؛ حدیث فرازمند