نویسنده = فتحی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jiops.2019.29993.1135

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی