نویسنده = خلعتبری، جواد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی در کارکنان کارخانه شیشه قزوین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-76

10.22055/jiops.2019.30087.1137

لیلی وکیلیان؛ جواد خلعتبری