نویسنده = فهیمی نژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-98

10.22055/jiops.2019.28601.1117

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی