نویسنده = مهرابی زاده هنرمند، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-44

10.22055/jiops.2019.31387.1150

ساره میرشکار؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی