دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
4. رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی: یک الگوی ساختاری

صفحه 57-70

10.22055/jiops.2016.12446

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ فاطمه دهقان؛ پروانه کریمی؛ شهریار آتش جامعه