دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-104 
6. رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص-شغل با رضایت شغلی

صفحه 93-104

10.22055/jiops.2017.17923.1026

سحر سوادکوهی؛ سیمین زغیبی قناد؛ مریم حسین پور؛ سیروس عالیپور بیرگانی