مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی (JIOPS) - واژه نامه اختصاصی