همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی

سعید فرجام؛ اشرف اله یاری؛ محمدمهدی دوالی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39128.1255

چکیده
  امروزه فلات‌‎زدگی یکی از واژه‌های بسیار شایع و آشنایی است که همه به نحوی با آن درگیرند. با توجه به تأثیر منفی فلات‎زدگی بر نیروی انسانی ادارات دولتی و شرکت‌ها، انجام تحقیقات پژوهشی روی فلات‎زدگی در سازمان‌ها می‌تواند مدیران را جهت بکارگیری استراتژی‏های درست مدیریت منابع انسانی راهنمایی کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ...  بیشتر