همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور

حسین شکرکن؛ مرجان شمسی؛ محمد منتخب یگانه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12445

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با توجه به میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان خدماتی بود که از این تعداد 204 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌ بودند از پرسشنامه ...  بیشتر