همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس در مرکز ارزیابی کارکنان یک شرکت صنعتی

مجید سلیمی؛ محمد منتخب یگانه؛ حسن مشتاقیان ابرقویی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32517.1175

چکیده
    موفقیت سازمان‌ها در دنیایِ همواره در حال تغییر، به ظرفیت خلاقیت منابع انسانی به‌منظور توانایی انتقال ایده‌های آنان به محصولات و خدمات جدید و بدیع وابسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس (پایایی و روایی) در مدیران و کارکنان یک شرکت صنعتی بزرگ بود. نمونه این پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور

حسین شکرکن؛ مرجان شمسی؛ محمد منتخب یگانه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12445

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با توجه به میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان خدماتی بود که از این تعداد 204 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌ بودند از پرسشنامه ...  بیشتر