همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
آزمودن الگوئی از رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی‌گیری فشارهای روان‌شناختی

خالد اصلانی؛ خدیجه معرف؛ عباس امان‌الهی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11292

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمودن الگو رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی‌گیری فشارهای روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی شهر اهواز بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان متأهل سازمان‌های دولتی شهر اهواز بود و اعضای نمونه شامل 203 نفر کارمند زن بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرشسنامه‌های سلامت عمومی، ...  بیشتر