همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
‌‌تأثیر ویژگی‌های شغل بر قصد ترک شغل: نقش میانجی‌‌گر فرسودگی عاطفی و خشنودی شغلی

حسام بذرافکن

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 89-100

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11294

چکیده
  انگیزش، نیرویی درونی است که جهت، شدت و پایداری رفتار فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه به نظر می‌رسد وجود انگیزش، تضمینی برای عملکرد بالا یا موفقیت نیست، اما به‌طور حتم فقدان آن به مشکلات بلند‌مدت، همچون، از دست رفتن علاقه و انگیزه مؤثر سرمایه‌های انسانی منجر می‌شود. در این پژوهش هدف اصلی بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر قصد ترک شغل ...  بیشتر