همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیند‌ها و پیامدهای خلاقیت سازمانی

نوشین مشایخی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 51-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خلاقیت سازمانی بود. در این پژوهش، جو خلاقانه سازمانی، سرمایه‌های روان‌شناختی، انگیزش درونی و توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان پیشایندهای خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی به عنوان پیامدهای آن در نظر گرفته شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر ...  بیشتر