همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیند‌ها و پیامدهای خلاقیت سازمانی

نوشین مشایخی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 51-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خلاقیت سازمانی بود. در این پژوهش، جو خلاقانه سازمانی، سرمایه‌های روان‌شناختی، انگیزش درونی و توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان پیشایندهای خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی به عنوان پیامدهای آن در نظر گرفته شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر ...  بیشتر

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت

حجت دمیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 119-132

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشند که از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از سه ...  بیشتر