همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29993.1135

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در سه مطالعه مستقل، سه سازمان (یک سازمان دولتی، یک سازمان خدماتی و معلمان زن) در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به‌ترتیب از بین آن‌ها 279 نفر،267 نفر و 351 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در هر سه مطالعه شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15570.1004

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر زنجان تشکیل دادند که از بین آن‌ها 212 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای مدنی اجباری، پرسشنامه رفتارهای ...  بیشتر

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی

محسن گل‌پرور؛ صفورا دهقان؛ علی مهداد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 95-118

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه‌ی میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کارکنان یک سازمان دولتی در شهر تهران بودند که از بین آن‌ها 265 نفر به شیوه‌ی تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه ...  بیشتر