همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت

حجت دمیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 119-132

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشند که از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از سه ...  بیشتر