همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی: یک الگوی ساختاری

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ فاطمه دهقان؛ پروانه کریمی؛ شهریار آتش جامعه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12446

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی در قالب یک الگوی ساختاری انجام گرفت. به‌منظور انجام این مطالعه کلیه کارکنان شرکت گاز کرمانشاه به تعداد450 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ...  بیشتر