همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15570.1004

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر زنجان تشکیل دادند که از بین آن‌ها 212 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای مدنی اجباری، پرسشنامه رفتارهای ...  بیشتر