همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.15578.1008

چکیده
    ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی هدف این پژوهش بود. این مطالعه از جمله پژوهش‌های اکتشافی و توسعه‌ای-کاربردی است. داده‌ها از مقیاس‌های محقق‌ساخته اهمال‌کاری سازمانی و سهل‌انگاری اجتماعی در نمونه‌ای با حجم 503 نفر که به صورت تصادفی چندمرحله‌ای از بین کارکنان سازمان‌های استان تهران انتخاب شدند، به دست آمد و با ...  بیشتر

رابطه اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی استان تهران

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.15676.1009

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 100 نفر از آنان به عنوان شرکت‌کددگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو مقیاس اهمال‌کاری سازمانی و فرسودگی شغلی ...  بیشتر